Điện thoại được phát minh ra từ bao giờ?

Hỏi:

Điện thoại được phát minh ra từ bao giờ?

Trả lời:

Văn phòng cấp bằng sáng chế Hoa Kỳ (USPO) cấp bằng sáng chế số #174.465 cho Alexander Graham Bell vào ngày 07 tháng 03 năm 1876, cho loại thiết bị có thể truyền tiếng nói sử dụng tín hiệu điện của ông: điện thoại. Vào ngày 10 tháng 03, ông Bell đã nói những lời rõ ràng đầu tiên vào điện thoại: “Ông Watson, đến đây, tôi muốn gặp ông.”

Điện thoại được phát minh ra từ bao giờ 1 Điện thoại được phát minh ra từ bao giờ 2

Bell và trợ lý của ông, Thomas Watson, đã tiến hành những thí nghiệm của họ trong xấp xỉ 4 năm trước đó với nỗ lực làm tăng tín hiệu điện để truyền tải thông tin thông qua một tín hiệu dòng điện liên tục. Họ đã tìm cách gửi đi đồng thời các thông điệp sử dụng phương thức tương tác tín hiệu liên tục ở các tần số khác nhau, và kết quả là họ không chỉ tìm ra cách truyền thông điệp đơn giản mà còn tìm ra phương pháp nói chuyện trực tiếp bằng cách sử dụng dòng điện.

Phương Anh